demos/httpresources
2021-01-08 Kai MoritzWIP
2021-01-08 Kai MoritzGenerated an empty app with https://start.spring.io/