3c4da6ffc15e798ced70adcbc968517de4f4b49b
[website] / src / main / webapp / WEB-INF / wro.xml
1 <groups xmlns="http://www.isdc.ro/wro">
2
3   <group name="base">
4     <css>/less/base/browserreset.less</css>
5     <css>/less/base/fonts.less</css>
6     <css>/less/base/util.less</css>
7     <css>/less/base/typo.less</css>
8     <css>/less/base/content.less</css>
9     <css>/less/base/marginal.less</css>
10   </group>
11
12   <group name="screen">
13     <css>/less/screen/layout.less</css>
14     <css>/less/screen/head.less</css>
15     <css>/less/screen/navigation.less</css>
16     <css>/less/screen/footer.less</css>
17   </group>
18
19 </groups>