dfe951fe673c9b6a620dd2740ddad394c0ca24d9
[website] / src / main / webapp / WEB-INF / wro.xml
1 <groups xmlns="http://www.isdc.ro/wro">
2
3   <group name="base">
4     <css>/less/base/browserreset.less</css>
5     <css>/less/base/fonts.less</css>
6     <css>/less/base/util.less</css>
7     <css>/less/base/typo.less</css>
8     <css>/less/base/head.less</css>
9     <css>/less/base/navigation.less</css>
10     <css>/less/base/content.less</css>
11     <css>/less/base/marginal.less</css>
12     <css>/less/base/footer.less</css>
13   </group>
14
15   <group name="screen">
16     <css>/less/screen/layout.less</css>
17     <css>/less/screen/head.less</css>
18     <css>/less/screen/navigation.less</css>
19     <css>/less/screen/marginal.less</css>
20     <css>/less/screen/footer.less</css>
21   </group>
22
23   <group name="ie8">
24     <js>/js/html5shiv.js</js>
25   </group>
26
27   <group name="ie7">
28     <js>/js/html5shiv.js</js>
29   </group>
30
31   <group name="ie6">
32     <js>/js/html5shiv.js</js>
33   </group>
34
35 </groups>